Het ministerie van LNV heeft afgelopen vrijdag de voorlopige lijsten met winterteelten en vanggewassen in het kader van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn (kortweg 7e APN) bekend gemaakt.

 Zie  Kamerbrief bij advies korting stikstofgebruiksnorm bij late inzaai vanggewas. De overheid heeft over de gewaslijsten een internetconsulatie geopend:  Consultatie Gewaslijsten 7e AP vanggewassen en winterteelten

Wij vinden het onbegrijpelijk dat consumptieaardappelen niet zijn opgenomen op de lijst van winterteelten.

De gewaslijsten zijn onderdeel van het 7e APN die 1 januari 2023 inwerking treedt. De lijsten zijn gebaseerd op een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM). Wij zien echter dat op een aantal punten de link tussen het advies van de CDM en de lijsten van LNV ontbreekt.  

Aviko heeft onder de vlag van Cosun vanaf het begin aangedrongen op het ontwikkelen van maatwerk in plaats van generieke maatregelen. Het ministerie heeft hier nog steeds niet op gereageerd. Wij blijven dit onder de aandacht brengen en zullen in de sector samen optrekken met de BO-akkerbouw en haar leden.

De internetconsultatie loopt tot 18 november. Daar gaat Aviko onder de vlag van Cosun zeker gebruik van maken en we willen ook onze telers daarin betrekken. Wij zullen u daarover zo spoedig mogelijk nader informeren.